Ali Fatinoğlunun Babası - Ali Fatinoğlu | DSP Bakırköy Belediyesi Başkan Adayı
Ali Fatinoğlunun Babası Reviewed by Momizat on . ALİ FATİNOĞLU'NUN BABASI Abidin Nesimi Fatinoğlu kimdir: Yazar, Düşünür 1911 yılında Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Yılların İçinden adlı hatıra kitabında, doğ ALİ FATİNOĞLU'NUN BABASI Abidin Nesimi Fatinoğlu kimdir: Yazar, Düşünür 1911 yılında Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Yılların İçinden adlı hatıra kitabında, doğ Rating: 0
Bulunduğunuz Sayfa: Ana Sayfa » Kültür Sanat » Ali Fatinoğlunun Babası

Ali Fatinoğlunun Babası

Ali Fatinoğlunun Babası

ALİ FATİNOĞLU’NUN BABASI

Abidin Nesimi Fatinoğlu kimdir:
Yazar, Düşünür
1911 yılında Bingöl’ün Kiğı ilçesinde doğdu. Yılların İçinden adlı hatıra kitabında, doğum yeri ve tarihini şöyle anlatır; “Babamın Kiğı kaymakamlığı döneminde Kiğı´da dünyaya gelmişim. Buna göre, doğum yılımın 1911, doğum yerimin de Kiğı olması gerekir. Oysa nüfus kaydına göre doğum yılı 1909, doğum yerim İstanbul´dur” yazmıştır.

İlkokulu Mercan Sultanisi´nde, orta ve liseyi İstanbul Erkek Lisesi´nde okudu, yüksek öğrenimini İTÜ´nün (o zamanki adıyla Yüksek Mühendis Mektebi) Su Şubesinde yaptı.
1937-1949 yıllarında serbest çalıştı. 1949´da Bayındırlık Bakanlığı hizmetinde çalıştı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kitap halindeki ilk yayını, 1933 yılında Süfyan Özelli´nin Said İsmet takma adıyla yayınladığı 9 Eylül kitabındadır. ilk dergi yazısı da Atsız Mecmua´nın son sayısında çıkmıştır.
Sayısız dergilerde sanata, ekonomiye ve sosyolojiye dair çeşitli yazıları yayınlanmıştır. 17 Ekim 1991´de İstanbul´da vefat etti.

ESERLERİ:

1.Türkiye’nin Tekamül Hamlesinde Ziya Gökalp, Sebat Basımevi, İstanbul, 1940
2.Sosyalistlere Açık Mektup,Geçit Matbaası, İstanbul, 1969
3.Marksçı Açıdan Kapitalizmin Analizi, Habora Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1974
4.Türkiye’de Sosyalizmin Teorik Sorunları, Yücel Yayınları, İstanbul, 1976
5.Yılların İçinden, Gözlem Yayınları, İstanbul, 1977
6.Nazım Hikmet mi Benerci mi?, Yücel Yayınları, İstanbul, 1977
7.Devlet Politikası, Zafer Matbaası, İstanbul, 1977
8.Türkiye Komünist Partisi’nde Anılar ve Değerlendirmeler (1909-1949), Promete Yayınları, İstanbul, 1979
9.Türkiye Avrupa Topluluğunda, Habora Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1989
10.AET’li Bilimsel Sosyalistlere Çağrı, Promete Yayınları, İstanbul, 1989
11.Marksçı Solun Birliği, Promete Yayınları, İstanbul, 1990

“Türkiye´nin siyasal, düşünsel yaşamında önemli yerler işgal etmiş kişilerle yakın ilişkilerim, sohbetlerim oldu. Bu ilişkilerimizde, sohbetlerimizde konuşulanları yazmam ve yayınlamam, tarihimizin belli bir dönemine ışık tutmak için gereklidir.
Ben genel olarak özgür düşünceli, hoşgörülü bir kişiyim. Bu itibarla yakın ilişkiler kurduğum kişiler arasında hem sağ, hem sol görüşlü kişiler yer alabilmiştir.
Örneğin, hepsi rahmetli olan Rıza Nur, Cevat Rifat Atilhan, General Ali İhsan Sabis gibi sağ eğilimli tanınanlar; Memduh Şevket Esendal gibi Kemalist tanınanlar; Mustafa Börklüce (Sarı Mustafa), Nazım Hikmet, Ferit Kalmuk (Telefoncu Ferit), Fuat Sabit, Cami Baykurt gibi sol eğilimli olanlar; Çolak Hayri gibi (Kuvayi Seyyare Komünist Partisi) yönetiminde yer alanlar, Dr. Fahri Kutlar, Erzurumlu Cafer, Ahmet Cevat Emil gibi Teşkilât-ı Mahsusa´da (İttihat ve Terakki döneminde devletin gizli tedhiş örgütü) çalışmış olanlar vardır.

Bu kişilerle geçen sohbetlerimizde edindiğim bilgiler gerçekten önemlidir. Sosyal tarihimizin belli bir dönemini aydınlatıcı niteliktedir.”

ALİ FATİNOĞLU’NUN DEDESİ
Kaymakam Hüseyin Nesimi kimdir:
1868 yılında Girit Hanya kazasının Kastel İçkale Tekkesi Şeyhi Fatinzade Ahmet Ata Efendi’nin oğlu olarak dünyaya geldi. Hanya İbtidaisi’nde ilk ve orta, Mekteb-i Sultani’de bir yıl ve Mülkiye’nin İdadi kısmında 2 yıl okuduktan sonra lise öğrenimini tamamladı. Yüksek kısımdan mezuniyetinin ardından 4 Temmuz 1890’da Cemiyet-i Rusummiye Kalemi Kâtipliği’ne tayin edilerek devlet hizmetine girdi. 7 Temmuz 1885’te daha Mülkiye’de öğrenciyken İstanbul’dan Girit-Hanya’da Vakit gazetesindeki yazısıyla Giritli Müslümanları öğretime teşvik ettiği devlet kayıtlarına işlenmişti.
Buradan 1893’te Girit Vilayeti Muhasebe Kâtipliği’ne gönderildi. Aynı zamanda Hanya İdadisi muallimliğini de üstlendi. Bu arada Girit siyasi tarihinde önemli rol oynayan Muhibb-i İnsaniyet (Hümanistler) Cemiyeti’ni kurdu, genel sekreterliğini üzerine aldı. 1899’da Hanya Belediyesi Bâşkatipliği’ne getirildi.

Sürgüne gönderiliyor 
1901’de İstanbul’a gelerek II. Sultan Abdülhamid’e bir “ıslahat layihası” (kalkınma projesi) verdi. Bunun üzerine Mülkiye öğrencisi iken bir gece mektepte çıkarılan ve saraya akseden bir olay sebebiyle kaldırılan “idare amiri olma hakkı” iade edildi. Ancak Ağustos 1901’de Palu (Elaziz) Kazası Kaymakamlığı’na sürgün edildi. 1902’de bu görevden istifa ederek ayrıldı ve İstanbul’a geldi. 2. Meşrutiyet’in ilanına kadar serbest çalıştı. Eylül 1909’da Namervan, Ekim 1910’da Tercan, Mayıs 1911’de Kiğı, Temmuz 1912’de Vilçetrin, Nisan 1913’te Premedi, aynı yıl Avlonya, Nisan 1914’te Savur, 13 Ocak 1915’te Lice kazaları kaymakamlıklarına atandı.
Son kaymakamlık makamı olan Lice’de katledildi. Oğlu Abidin Nesimi’nin ifadesine göre, “…İttihat ve Terakki Partisi’nin politikasıyla bağdaşamadığından, faili bulunamayan bir çete taarruzuna uğrayarak 1915’te şehit edildi”. Resmi kayıtlara göre ise “…eşkıya takibi sırasında 15 Haziran 1331’de (23 Haziran 1915’te) çetelerin taarruzuna uğrayarak şehit edildi…”
Eşi Fatma Hanım’la 25 Ekim 1908’de evlenmişti. Bir erkek evlat babası idi. Fransızca, Rumca okuyup konuştuğu ve yazdığı; Arapça ve Farsça okuyup yazdığı sicilinde kayıtlıydı.
Basılmış eserleri: Girit Hailesi (trajedisi), Hanya (Girit); Yusuf Kenan Matbaası 1. Cüz: 1312 (1896); 168 sayfa, 2 levha
(Kaynak: Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, 3. cilt, Ankara 1969. Ali Çankaya, Mars Matbaası)

Oğlu anlatıyor Hüseyin Bey’in oğlu sol hareketin tanınmış ismi Abidin Nesimi ise babasının siyasi tutumuna ilişkin şu bilgileri veriyor: 
“Ailece Kadiri olmamıza karşılık babam Bektaşiliğe meyletmiş, Resmo (Girit) Bektaşi tekkesine intisap etmiştir. Babam edebiyata ve sosyal konulara meraklı idi. Mektebi Mülkiye sıralarında devrimci olaylara karışmıştır… Girit’e Rumların asker çıkarması üzerine İstanbul’a gelmiş, Abdülhamit II’nin cuma selamlığı töreninde arabasına bir ıslahat layihası atmıştır. Bunun üzerine sürgün edilmiştir. Babam, ilk İttihatçı devrimciler gibi merkezi devlete karşı Batı’nın asosiasyon sosyalci (belediyelere, mesleki kuruluşlara, kooperatiflere geniş yetki vermeyi amaçlayan) görüşünden yana idi… Merkezi devlete karşı ‘cemiyeti içtimaiye’ tezini önermiştir… Babıâli baskınıyla İttihat ve Terakki’nin yeniden iktidara gelmesi üzerine idari hizmete dönmüş ve mülkiye kaymakamı olmuştur…

Bir Yorum Yazın

©Copyright 2019. Ali Fatinoğlu DSP Bakırköy Belediye Başkan Adayı

Scroll to top